🍁കൂട്ടുകാരെ 🍁

കൂട്ടുകാർക്ക് ധാരാളം റമദാൻ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നോത്തരിയാണ് ഏപ്രിൽ 22 വെള്ളി 9 മണിമുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ നടക്കുന്നത്.


Start Quiz

Contact

Location:

#833, Mavoor Rd, Thiruthiyad, Kozhikode, Kerala 673001

Call:

+91 70346 56658