🍁 കൂട്ടുകാരെ 🍁

വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ ഫലമറിയാം


Quiz Result

മത്സരങ്ങൾ

ഇന്നറിയാം

കുഞ്ഞുവായന

📢 പറയേണ്ട പുസ്തകം

🍬 കഥയിലാര്? ആവർത്തനമെന്ത്?

🍬 ആഴത്തിലറിയാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

'ഇന്നറിയാം’

(ദിനപത്ര ക്വിസ്‌)
3 മുതൽ 7 വരെയുളള കുട്ടികൾക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജൂൺ 19 മുതൽ ജൂലൈ 15 വരെയുള്ള 🔰മലയാളദിനപത്രങ്ങൾ🔰 വായിച്ച് ജൂലൈ 15 രാത്രി 8 മുതൽ 10 വരെ malarvadi.org ൽ നടക്കുന്ന ക്വിസിൽ മത്സര വിജയികൾക്ക് 🏆 ഒന്നാം സമ്മാനം 3000 രൂപ. 🏆രണ്ടാം സമ്മാനം 2500 രൂപ 🏆മന്നാം സമ്മാനം 2000 രൂപ സംസ്ഥാന തല സമ്മാനങ്ങൾ പകുതി ക്യാഷ് ആയും പകുതി അതേ വിലക്കുള്ള IPH പുസ്തകമായും ആണ് ലഭിക്കുക 🎤വായനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് I P H ബുക്സിന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനം കുട്ടികൾക്ക് മൂല്യവത്തായ വായനക്ക് 3 പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇ കോപ്പി ഐ പി എച്ച് ആപ്പിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി നൽകുന്നു.
e-Book app
ഈ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക
കൂടാതെ ജൂലൈ 15 വരെ വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ സമ്മാനം നേടാൻ ജില്ലാ ഏരിയാ യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ അനേകം അവസരങ്ങളും!

'കുഞ്ഞുവായന'

കെ ജി മുതൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ
തന്നിട്ടുള്ള കഥാ കാർഡുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഭാവങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുക. ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരൂ. വീഡിയോ രണ്ടു മിനിറ്റിൽ കവിയരുത്.

📢 പറയേണ്ട പുസ്തകം

3 മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ
ഐ. പി. എച്ച്. ആപ്പിൽ നിന്നും ഡൌൺ ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി പറയുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ 2 മിനിറ്റിൽ കൂടാതെ.
• ബിച്ചുവിന്റെ ലോകം - കെ.എ മജീദ്
• സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള അരിമണി - ഗിഫു മേലാറ്റൂർ
• കണ്ണ് - പോൾ കല്ലാനോട് 🍬ബഷീർദിന മത്സരങ്ങൾ കാഴ്ചയിലുണ്ട് കാര്യം (KG കുട്ടികൾക്ക്) ബഷീർ കൃതികളുടെ രണ്ട് പുറംചട്ടകൾ നൽകുന്നു പുറം ചട്ടകളിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും ജീവജാലങ്ങളും കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുന്നു. കണ്ടെത്താം വർഗ്ഗീകരിക്കാം (2, 3 ക്ലാസുകാർക്ക്) ബഷീർ കൃതികളുടെ പുറംചട്ടകളിൽ ഉള്ളവയുടെ പേരുകൾ എഴുതുന്നതോടൊപ്പം അതിൻറെ വർഗ്ഗീകരണവും കൂടി നടത്തുന്നു. വർഗ്ഗീകരണം : മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ , സസ്യങ്ങൾ, അജീവിയ വസ്തുക്കൾ

'🍬 കഥയിലാര്? ആവർത്തനമെന്ത്?'

3, 4 ക്ലാസുകാർക്ക്
• ബഷീറിൻറെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻറെ PDF നൽകുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ ഏതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ?
• പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രത്യേക വാക്കുകൾ ഏവ?

'🍬 ആഴത്തിലറിയാം'

5- മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകാർക്ക്
• ബഷീറിയൻ ശൈലികൾ കണ്ടെത്തുക
• ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൃതികളും ചാർട്ട് ചെയ്യുക
• ബഷീർ കഥളിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം, ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം?

Contact

Location:

#833, Mavoor Rd, Thiruthiyad, Kozhikode, Kerala 673001

Call:

+91 70346 56658